اعتراض یا اغتشاش؟! مسئله‌این‌است!

چه بگوییم؟
از اعتراضی که خیابان ها را به آتش کشید؟
چه بگوییم؟ از چه بگوییم؟
از مدافع هایی که خود، بی دفاع ماندند؟
از مظلوم هایی که ظلم دیدند؟
از بی‌گناه هایی که برچسبِ گناه بر پیشانی‌شان زدند؟
چه داریم بگوییم؟
از وطنی که داغِ هم وطن را به دل دارد؟
چه کسی گفته که جواب خون را با خون باید داد؟
والله که داریم آب را با خون یکدیگر سرخ می کنیم تا کسانی که به خون ایران و ایرانی تشنه اند از این خونابه بنوشند...
این بود همدردی‌مان؟ پس وحدت‌مان چه شد؟!
این صدا، صدای اعتراض است یا صدای ابلیس؟
مگر این اعتراض ها همه چیز را نباید فیصله می داد؟ پس چرا خیابان ها دیگر شده قتلگاهی سوخته؟!
حقا که معنی اعتراض را اشتباه فهمیدیم. وگرنه به جان همدیگر تشنه نبودیم...
ساده تر بگویم؟!
داری گل به خودی می‌زنی هم‌وطن... همدرد... هم‌خون... همدل...
حواست هست؟!!


نازین.جیم.


#حقایق_تلخ
#حقایق_تلخ
#پشتِ این انقلاب میمانیم!
#پشتِ این انقلاب میمانیم!


❤


#قیامِ_احمقها! #مدافع_امنیت #انقلاب_پایدار

#مفسد_هنجار‌شکـن