در سکوت گوش خرابان خیابان ،پیرمردی جوان، قدم زنان ایستاده بود...