مکالمات درونی/ سین

_چرا سین کرده جواب نداده؟ حتما از من متنفره. نباید دیر جواب پیامشو مید...