مکالمات درونی/ سین

_چرا سین کرده جواب نداده؟ حتما از من متنفره. نباید دیر جواب پیامشو میدادم.

+چه ربطی داره، منم خیلی وقتا سین میکنم ولی دیرتر جواب میدم.

_وا، خب این چه مرضیه؟

~ته بیشعوریه این کار.

+تو خودتم هزاربار این کار رو با من کردی، تو دیگه حرف نزن.

~من اینکار رو کردم که مثل خودت رفتار کرده باشم.

+واقعا؟ دیوانه ای تو؟ مگه من از قصد این کار رو میکنم. خب کار پیش میاد.

~انقدر سرت شلوغه تو؟ یه جواب میخوای بدی دیگه.

_حتما از متنفره.

+بی خیال.

~من که میگم دیگه بهش پیام نده. حتی اگه جواب داد. اینجور آدما شعور استفاده از تکنولوژی رو ندارن.

+ بی خیال بابا.

_حتما از من متنفره.