سقوط یک ملت

https://youtu.be/nVcXYGSsAWI

کودک اذاری فقط در کتک و احانت و تجاوز و تنبیه مهنا نداره

بخدا دنیای موسیقی دنیای هنر تاثیر بزرگی در رهن و فکر رشد ادمی دارد

این مسله بحران خطرناکیست و نباید راحت ازش گذشت

سقوط یک ملت با گوش دادن به اراجیف های ساسی مانکن ها و تتلو ها