مدیر ارشد محصول تجارت الکترونیک بهار / متخصص حوزه دیزاین رفتار