اینترنتی که ملی شد

شرایط چند روز گذشته یک بار دیگه نشون داد که حاکمیت کشور به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست.

شاید اگر ده سال پیش از اینترنت ملی حرف میزدیم، فقط اصطلاحی مضحک بود و به نظر مسخره میومد.

شرایط امروز و قطع دسترسی اینترنت را مدیون تمام کسانی هستیم که با انتقال سرویس های خودشون به سرور های داخل ایران این فرصت را ایجاد کردن تا حکومت با اطمینان خاطر بیشتری دست به چنین کاری بزند.

اگر در گذشته کوچکترین شکی برای شخص من وجود داشت که سرویسی را در داخل ایران میزبانی کنم از این به بعد این اطمینان را دارم که به هیچ عنوان اقدام به چنین کاری نکنم.