تمرکز زدایی و آینده شبکه ملی

حکومت ایران در تمام این سال ها سعی در سانسور داشته، هیچ وقت هم موفق نبوده. خوشبختانه حاکمان ایران باهوش نیستند و متاسفانه ما مردم تنبلی هستیم.

شاید دلیل اون این هست که ما مردم ایران، متاسفانه، یا شاید هم خوشبختانه فقط وقتی در تنگنا قرار میگیریم به سمت پیشرفت قدم بر میداریم.

شبکه های توزیع شده و دیسنترال این روز ها دیگه تئوری نیستند و حتی تکنولوژی جدیدی نیستند. وقایع اخیر را فرصت و نقطه خوبی میبینم تا به سمت ایجاد این شبکه ها حرکت کنیم.

شاید الان دیگه وقتشه که شبکه ملی توزیع شده خودمون را از دل شبکه حکومتی که بهش اسم اینترنت ملی دادن را در بیاریم. شاید الان دیگه وقتشه که این سد را هم در هم بشکنیم.