واژه

برخی واژگان با من آشناترند

مانند بهار، اردیبهشت و ...."تو"

بهار را که صدا میزنم، لبخند میزند و شکوفه میدهد

و اردیبهشت، همان دم عطر افشانی میکند

اما ، "تو"

واژه غریب، اما آشنایی است

راستی،

اگر "تو "را صدا کنم، چه میکنی...؟