دیالوگ ماندگار

دیالوگ امین تارخ در فیلم دلشدگان که با صدای جاودانه استاد شجریان همراه است:

در طریقت ما شرط اول تر دامنی است و آدم خیس هراس بارون نداره!

در فیلم کمال الملک، ناصرالدين شاه خطاب به مدير مدرسه هنر مي‌گويد:

هنر مزرعه بلال نيست كه محصولش بهتر شود از ستاره‌هاي آسمان هم يكي مي‌شود كوكب درخشان، الباقي اي، سوسو مي‌زند

«كميته مجازات، جايي كه مي‌گويد:

اين ملت خواب، اين ملت بنگي و افيوني و خواب (علي حاتمي برگذشتگان ما خرده مي‌گيرد كه چرا به جاي مبارزه، عقب نشستند و اسير افيون شدند.».

ناصرالدین شاه در کمال الملک:

برای آمدن به چشم نقاش،باید درچشم انداز بود.