رشد و پیشرفت با افزایش انگیزه

محققان یا توسعه انتظارات یا عملکرد انگیزشی انتظارات را ارزیابی کرده‌اند و اغلب سعی کرده‌اند یافته‌های خود را با نیمی دیگر از رابطه انتظار-عملکرد مرتبط کنند. این مطالعه به منظور بررسی همزمان توسعه و عملکرد انگیزشی انتظارات طراحی شده است. دانش آموزان پایه های چهارم، ششم و هشتم یک تکلیف یادگیری کلمه را مطالعه کردند و در 3 روز متوالی مورد آزمون قرار گرفتند. اظهارات انتظارات توسط نیمی از آزمودنی ها بیان شد. نتایج مربوط به توسعه انتظارات ظاهراً با تحقیقات قبلی در تضاد است، اما تناقض از نظر پیچیدگی کار توضیح داده شد. انتظارات به عنوان انگیزه یافت شد.


اطلاعات مجله

مجله تحقیقات آموزشی آمریکا (AERJ) به عنوان هدف خود انتشار مطالعات و تحلیل های تجربی و نظری اصلی در آموزش است. ویراستاران به دنبال انتشار مقالاتی از طیف گسترده ای از رشته های دانشگاهی و زمینه های اساسی هستند. آنها به دنبال کمک هایی هستند که برای درک و/یا بهبود فرآیندها و نتایج آموزشی مهم باشد.


اطلاعات ناشر

انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا (AERA) با تشویق تحقیقات علمی مرتبط با آموزش و با ترویج انتشار و کاربرد عملی نتایج تحقیقات، به بهبود فرآیند آموزشی توجه دارد. AERA برجسته ترین سازمان حرفه ای بین المللی است که هدف اصلی آن پیشرفت تحقیقات آموزشی و کاربرد عملی آن است. 20000 عضو آن مربی هستند. مدیران؛ مدیران تحقیق، آزمایش یا ارزیابی در سازمان‌های فدرال، ایالتی و محلی؛ مشاوران؛ ارزیابان؛ دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛ و دانشمندان علوم رفتاری طیف گسترده ای از رشته های ارائه شده توسط عضویت شامل آموزش، روانشناسی، آمار، جامعه شناسی، تاریخ، اقتصاد، فلسفه، مردم شناسی و علوم سیاسی است.

amazoon.com

https://www.mohebiseresht.com/product/gods-motivation/