ریاضیدان سابق ، برنامه نویس حاضر ، تا حدودی ورزشکار