روی خودت حساب باز کن

بهش گفتن تفتیش داریم

وسایلت رو خالی کن روی میز

اونم همه رو مرتب چید روی میز انگار نه انگار که قراره بازرسی بشه

گفتن گاز پیکنیکی هم همراهت بوده ؟

گفت اره همه چی همراهم بوده کسی که میره شکار فقط میدونه باید همه چی رو با خودش بیاره از صلاحش گرفته تا خوراکش ....

چون هیچی قابل پیش بینی نیست و یه شکارچی روی خودش حساب باز میکنه نه احتمالات...

بازرس خیره نگاهش کرد و از ذهنش گذشت من روی خودم تا به امروز چقد حساب کردم ؟

عکس از #پارسا_کاکویی عزیز

وسایل از #شکارچی #مهدی_برهمندپور عزیز