فاصله‌ی بین واقعیت و رویا باورهای ماست. بیاین باهم تصورش کنیم...