تلویزیون با طعم کتاب


تلویزیون آگهی تبلیغاتی پخش می کند و گاهی پخش تبلیغات بیست دقیقه طول می کشد! کسی که احتیاج ندارد آگهی های تبلیغاتی را ببیند، این بیست دقیقه را چرا بی کار بنشیند؟! یک کتاب دمِ دستش باشد و بیست دقیقه مطالعه کند.

اگر مردم ما عادت کنند که از این وقت های ضایع شونده برای مطالعه کتاب استفاده کنند، جامعه و فرهنگ کشور خیلی ترقی خواهد کرد. 1375/2/22