این قافله عمر...

نوشته بود متولدین ۷۰ به بعد جوان حساب میشن؛ با خودم گفتم این هم از این، پیر شدم و هنوز حتی خونه خودم هم نرفتم!