با خران چه کنیم؟

برنادشاو میگه با خوک کشتی نگیر چون تو کثیف میشی و اون لذت میبره!

من تو زندگیم اکثرا از این جمله تبعیت کردم، بخصوص بخاطر شغل هم بیشتر مجبور به مراعاتم؛و از قضا بخاطر شغل و جامعه پزشک ستیز فعلی ما بیشتر انواع توهین ها و... رو شاهدم

توی طرح این داستان از همه طرف بود، چه بیمار ها چه همکار

بیمارها که لطف وزیر بهداشت اند، همه ادارات بری نوشته زده توهین کنی شش ماه زندان میری ما رفتیم حراست گفت اگه به پاسگاه هم بکشه ما حق هیچ کاری نداریم ?

همکارها هم که پای ثابت سیستم کارمندی تو اداره دولتی تحمل چهار تا بدبخت و حسود و الاغ و پاچه خواره ?

از مطلب اصلی دور نشم، برام چند وقت هست سوال شده :

یارو توهینی کرد و ما حرفی نزدیم و شخصیت نشون دادیم، طرف همچنان خر هست بود خواهد بود و ما باید با خاطره تحمل این خر بسازیم؟ مگه قراره چند بار زندگی کنیم که همش تحمل؟ چیزی هم بگیم که قصه سر دراز دارد و ادامه دار میشه داستان و از اون توهین و از ما پاسخ به توهین و آخرش چهار تا بیماری روانی و فشار خون و...(دیدم که میگم)

شده داستان تیمارستانی که با دیوانه ها سر و کله بزنی دیوانه میشی جوابشون ندی بیشتر حمله میکنند گویا!

پ.ن ۱ : یکی از مطالب شده بود انتخاب سردبیر، لذتی داشت ?

پ.ن ۲: چقدر این مطلب طولانی شد