اینجا خالی باشه بهتره

همیشه سعی کردم یا کاری رو شروع نکنم یا اگر شروع کردم توش بهترین باشم ا...