اولین گام های رقابت

دنیای امروز دنیای رقابت هاست، رقابت در هر زمینه ای ، این بار می خواهیم درباره رقابتی که در بازار تجاری و اقتصادی است صحبت کنیم. برای موفقیت در این رقابت باید مجهز بود، داشتن تجهیزات لازم برای رقابت در بازار کار امری ضروری است. اما موضوع بر سر داشتن تجهیزاتی است که وقتی رقیب آن را مشاهده می کند برایش تفهیم شود که رقیبی سرسخت دارد. چگونه این اتفاق می افتد؟ یک مورد مهم در این امر داشتن انسجام ، نظم و هماهنگی در طراحی است

در جنگ های رقابتی مثل جنگ های دیگرِ این دنیا جنگنده های هر گروه دارای اونیفورم منسجم ، منظم و هماهنگ هستند . لباس ارتش های مختلف دنیا منسجم و با دیگر ارگان ها متفاوت است و اینکه در هر جای دنیا هرکس با هر زبان اگر این اونیفورم ها را ببیند به سرعت متوجه می شود که لباس کدام ارتش یا سازمان کدام کشور است چرا که عنصرهای بصری منسجم بسیار تاثیر گذار است و در ذهن مخاطب نقش می بندد . بنابراین یونیفرم شما در این دنیای رقابت هم باید منسجم باشد ، در رقابت تجاری و اقتصادی ، اونیفورم شما چیست؟

در حالت سنتی ست اوراق اداری است که شامل سربرگ ، کارت ویزیت ، پاکت نامه و از این قبیل ادوات چاپی است که در بعضی موارد کارت پرسنلی هم جز این گروه قرار می گیرد.

اما این اونیفورم در حالت امروزی به غیر از ست اوراق اداری شامل تمام ادوات چاپی ، غیر چاپی ، قالب سایت و شبکه های اجتماعی کسب و کار شما ، لباس کارکنانتان و حتی تمام ابزار و وسایلی است که کسب و کار و کارکنانتان با آن ها سر و کار دارند.

پس شما باید برای ابتدایی ترین قدم این رقابت اصل انسجام ، نظم و هماهنگی را در طراحی تمام ادوات اونیفورم برند خود در نظر داشته باشید.

پ.ن:

یونیفورم (uniform) : در فارسی محاوره ای به آن اونیفورم گفت می شود و معادل دیگری که برای آن در نظر گرفته شده است کلمه همسانه است .