شاید

۶ صبح بیدار شدم تا باقی فصلی که از امتحان هوش مصنوعی بعد از ظهرم حذف ن...