به سوی تبدیل شدن به کارشناس تولید محتوا و فراتر از آن.