دزدی با روپوش سفید!

واقعاً چرا باید زشتی اقدام بسیاری از پزشکانِ مرفّه در فرار مالیاتی از زشتی اقدام دزدان عادی در چشم ما بسیار کمرنگ تر باشد؟


چون آن ها دکتر و پزشک و باکلاسند؟ اتفاقاً این ویژگی ها بر زشتی و پلشتی کارشان می افزاید.

آیا فرار مالیاتیِ حدود ۶هزار میلیارد تومانی پزشکان ، یک دزدی آشکار از بیت المال مسلمین در روز روشن نیست؟

با سالی ۶هزار میلیارد تومان چند بیمارستان در مناطق محروم می توان ساخت؟ یا چند هزار شغل جدید می توان ایجاد کرد؟

این نوع نگاه ماست که به دولتِ چهاردرصدی ها فرصت می دهد که سفت و سخت به دنبال اخذ مالیات از پزشکان نباشد.

چرا ما به فرارکنندگانِ از پرداخت مالیات به چشم یک دزدِ بی حیا نگاه نمی کنیم؟؟

چشم ها را باید شست . جور دیگر باید دید....