پدیده نقص توجه چیست ؟

(ADT: Attention Deficit Trait)

(پدیده نقص توجه)


✨ پدیده ای است که به شکل حواسپرتی و آشفتگی درونی و بی حوصلگی هویدا میشود ✨


این پدیده مولود جامعه مدرن و پاسخ طبیعی مغز به ورود انبوهی از داده ها و اطلاعات است.

خصوصا افراد و مدیران که کارهای متعددی را همزمان انجام میدهند.

در این صورت است که اشتباهات چند برابر میشود و توانایی حل مشکلات را از دست میدهند. یا تصمیماتی بر اساس داده های اشتباه و عدم توجه به اصل موضوع میگیرند.

معمولا از نواوری و خلاقیت فرد کاسته میشود و فرد دچار استرس میگردد و در تصمیم گیری دچار تردید و شکست میشود.

راه حل مدیریت پدیده نقص توجه چیست ؟

🔸1-از قانون اوهیو استفاده کنید

OHIO=Only Handle It Once

هر کاری را بعهده دارید انرا به پایان برسانید رسیدگی کنید بایگانی کنید یا دور بریزید

🔸2-احساسات مثبت را افزایش دهید:

هر ۴تا۶ ساعت با کسی که دوستش دارید و از او انرژی میگیرید ارتباط مستقیم بگیرید. محیط کار و زندگی خود را ارام نگهدارید. از تنشهای بیهوده خودرا دور کنید


🔸3-سازماندهی کنید:

هر روز کارهای مهم تر را اولویت خود بگذارید، تا آنها را حل و فصل نکردید به ایمیلها و فضای مجازی سری نزنید

ببینید چگونه میتوانید تمرکز کنید راهبردهای کوچک میتوان کمک زیادی نماید. قدم زدن، کشیدن نقاشی،گوش کردن به موسیقی میتواند موثر باشد.


🔸4-از مغز خود مراقبت کنید:

خواب کافی بدون زنگ خواب برخیزید تعذیه مناسب با میوه جات و سبزیجات میتواند کمک کند

پیاده روی سریع و ورزش به مغز کمک شایان مینماید.

بجای تفکر سریع تفکر عمیق و همه جانبه داشته باشید