ده عادت کارآفرینهای بزرگ

  1. یک برنامه درست می کنند
  2. صبح ها را صرف پروژه های سخت می کنند
  3. ورزش و مدیتیشین انجام می دهند
  4. یک مقدار از کارهای فردا را انجام می دهند
  5. پیشرفتشون رو در نظر می گیرند
  6. برای برنامه های پولساز زمان تعیین می کنند
  7. خودشونو در کنار خانواده سرحال نگه می دارند
  8. تیم رو تشویق به پیدا کردن راه حل می کنند نه مشکل
  9. به هر روز هفته کارهای مختلف کسب و کارشون رو نسبت می دهند و اهداف رو می نویسند
  10. به یادگیری اهمیت می دهند
کارآفرینی
کارآفرینی