ایتالیا از نگاه من ، چیزی شبیه شعر و کمی فکر-نوشته و سوال های پراکنده ی بی وزن و ربط