بخور بحری

بخور بحری يا بخور دريا براي استفاده در دريا و ساحل دريا بوده است.

باور استفاده از بخور بحري براي رفع خطرات ناشي از جن آبي است.

البته در مراسمي معروف بنام مراسم زار که در آن هم از بخور زار و هم از بخور بحري و نوعي بخور بنام بخور سرخ استفاده ميشود.

بخور بحری طبق روايات توسط دوفرشته به نام هاي هاروت و ماروت که در زمان حضرت سليمان (ع)  و بنا به خواست آن حضرت بر روي زمين ظاهرشدند تا به مردم آموزش باطل کردن طلسمات را آموزش بدهند.

برخي از افراد در اين بين در راستاي عکس از تعاليم هاروت و ماروت استفاده کردند.

بخور بحری خوراکي دلپسند براي نوعي جن قدرتمند به نام جن درياهاست.

بخور بحری علاوه بر کاربردهايي که در دعانويسي و علوم غريبه دارد داراي خواص پزشکي بسياري است.

دود حاصل از بخور بحري به نحوي شگفت انگيز و بسيار سريع آثار دريازدگي را از بدن فرد بيرون ميکند.

بخور بحری در جنوب ايران بسيار رواج داشت که شروع اين موضوع با آمدن انگليسيها به ايران و همزمان ورود بردههاي سياه پوست جهت کار در چاه هاي نفت شکل جديدي به خود گرفت.

ورود سياهپوستان آفريقايي با ورود آداب و روسوم خاص آنها همراه بود.آدابي که ردپايي از کابالا را در خود جاي داده بود.

بخور بحری که تا آن روز فقط براي سفرهاي دريايي و جهت ايمني سفر لنج ها در دريا شهرت داشت ديگر به ماده اي خاص براي وردها و دعاهايي آفريقايي تبديل شده بود

البته بخور بحري براي موارد بد و شوم کاربرد چنداني نداشت و بيشتر براي بستن زبان و کسب روزي و ثروت استفاده ميشد.تا آن روز مردم جنوب ايران از اين قابليت فقط با سوزاندن بخور بهره ميبردند اما با ورود فرهنگ آفريقا و فرهنگ کابالا رنگ و شکل اين مراسم هم عوض شد و دست نوشته هايي به عنوان طلسم و سحر در کنار بخور بحري قرار گرفت که الفباي ورود رمل و علوم غريبه از آفريقا به ايران بود.