حس خوبی که فقط در خواب تجربه میکنم

تو واقعیت، اونم برای مدتی بسیار کوتاه که آخرش خیلی بد به پایان رسید، لذت ِ با کسی بودن رو تجربه نکردم.

اینکه کسی باشه برای مدتی طولانی و همیشه.

دو شب پیش باز خواب دیدم. با یکی آشنا شدم. مهربان و دوست داشتنی. شبیه خودم و از جنس خودم.

چقدر منو دوست داشت و منم چقدر دوستش داشتم. 

کاری که عاشقش هستم رو خیلی خوب انجام میداد. منظورم همون بـوسـه بود و همین برای من کافی بود.

چه لذتی از این بالاتر؟

اینکه کسی کنارت باشه که آرزویِ چندین ساله ت هست.

ولی خوب واقعیت چیزی دیگه هست.

:-|