سنگ کاغذ قیچی

سنگ کاغذ، قیچی

سنگ کاغذ، قیچی

سنگ کاغذ، قیچی

غافل از اینکه:

با مردمی زندگی میکنم که دل هایی از سنگ دارند.

زندگی من شده دنیایی کاغذی که قیچی روزگار داره اون رو تیکه پاره میکنه.