از کار انداختن VPN ها و بیکاری هزاران مهندس و برنامه نویس

در تمام طول این 2 سال و اندی که از برجام گذشت هیچ یک از تحریم های مرتبط با مسائل تکنولوژی، از موضوعات الکترونیک و مخابرات تا برنامه نویسی برداشته نشد. خوب این موضوعی نیست که عموم مردم متوجه بشوند، چون خیلی از مهندس ها هم کاری به منابع خارجی نداشته و گویا هیچ وقت متوجه مسدود بودن این منابع به روی ایران نبوده اند. در نتیجه تنها راه دسترسی به این منابع برای تعداد زیادی از مهندس های ایرانی تنها و تنها VPN ها بودند که به لطف انسداد کامل این روش به دست دولت یا قوه قضاییه یا هر جای دیگری، چند هزار مهندس ایرانی بیکار خواهند شد. آن هم نه مهندس های معمولی، بلکه بهترین و نخبه ترین افراد این کشور!

هرچند نوشتن بی فایده هست.