خودکار من:)

خودکارِ من!!

در فراق یار گریه کن!!

جوهر جانت بکاه و عشق را

جاودانه کن!


ساده شادی را

به چشمان بچه ای

که نوشتن مشق هایش

با خودکار را شروع کرده

بیاور


جانت بکاه و

سیبیل پسربچه ای باش

که عاشق پدر خسته ی خود

سعیِ در بزرگ شدن دارد


جانت بکاه

بکاه و لحظاتِ شادی

در دفتر خاطرات مادری باش

که تنها

در کنجی از خانه

به یاد کودکان چهل پنجاه ساله اش

میخندد و

گریه میکند...


1401/1/31