اگر دوست داری، همیشه طوفان باش ،ولی وقتی همه جا طوفانه ،تو چشم طوفان باش:)