باده باد آورده را باد هوشیاری می برد

باد آورده را باد می برد؛حتی اگر خودش هم به طرف شما برگردد جز خاموش کردن شمع حلالی سفره کاری نمی کند!همانطور که پژواک ها هم نجوای گرد بودن زمین را سر می دهند؛البته بماند که ما هم روی این گردی راه می رویم ولی فراموش نشود که گرد بودن زمین باعث نمی شود بار کج به منزل برگردد.

البته اگر و اگر خارج از مرزهای بی عدالتی باشید؛اینجا آن باد که آورده ولی نمی برد را در غبغب هم می دهند بعد آنقدر دور می شوند تا جایی که حتی نسیم هم برای پس گرفتن چیزی نوزد!

دوستانه بگویم

شاملو گفت:

چیزی که نمی خواهید کسی پیدا کند لای کتاب بگذارید اینجا کسی کتاب نمی خواند

شما ولی اعتماد نکنید من می گویم جمعیت دزد لای قرآن هم دنبال مال دزدی می گردند!بالاخره به قول یه مثل نان دزدی اشتها را باز خواهد کرد و خب چون گاهی باد آورده را طوفان می برد اینبار که آمد ببرد قرآن را که همه فکر کردیم با دزدی همراه شده است را هم برد...این کتاب چرا دیگر آن دین همیشگی را ندارد؟چرا با روزگار ما وقف نمی گیرد؟