■خود گم کرده ای هستم در راه پیدا کردن "من" ■ ●"نسخه پیچ" اسبق در مسیری تازه، که سالهاست برای پیچیدن نسخه ی بی قراری َش قفسه کتابخانه را بالا و پایین میکند●