جیمیل

جیمیل آدرس پستی الکترونیکی است که توسط گوگل ساخته شده .

کاربرد جیمیل در اموزش الکترونیکی علاوه بر ارتباط خصوصی تر با اساتید بیشتر بخاطر پرسشنامه است.

امکان ایجاد و پخش پرسشنامه الکترونیکی جیمیل را برجسته میکند. علاوه بر اینک محدودیت های پرسشنامه ی کاغذی را ندارد معمولا انتشار و تحلیل آن بسیار آسانتر است و میل به پاسخگویی در پاسخ دهندگان بیشتر است.