راه درست روشن كردن پيپ :

روشن كردن پيپ در دو قدم انجام می شود:
اول، برای آتش زدن سطح بالای توتون

و دومی برای روشن ماندن و ادامه دادن تا انتها.
پس از پر كردن صحيح، شعله فندک يا كبريت را با حركت دايره ای به سطح توتون برسانيد حين آنكه پكهای سريع و متوالی می زنيد. سپس با تمپر، لايه سوخته را به آرامی به پايين فشار دهيد.
بعد قدم دوم را اجرا كنيد به اين صورت كه اينبار با پكهای آرام شعله را در مركز يا مثل قدم اول به صورت دورانی به توتون برسانيد.
همينكه لايه بالای توتون روشن شد، دست نگه داريد و پكها را با توالی و ريتم ادامه دهيد.
دقايق اول بسيار مهم است چرا كه لازم است با طمانينه انجام شود.

 راه درست روشن كردن پيپ
راه درست روشن كردن پيپ