هملك

انسان تنها «كلمه» اي است در جهان كه مي تواند «هملك» شود

سير از معنا به بي معنايي و ضد معنايي

يعني مهمل شود و بي معني

آنچنان برعكس شود

معني خودش و معناي هاي بلند انسان بماند

بلكه گاهي ضد معنا بشود