شب با طعم وینستون بعد اسپرسو

همیشه توی رویاهام وقتی توی فاز سیاست وزیر آموزش پروش شده بودم خودم رو در صحن مجلس میدیدم که قبل از استیضاح شدنم با استایل مصدق گونه در حال دفاع از آخرین حرکتم در خصوص انقلاب سیستم آموزشی فریاد میزدم که باید در سال اول دوران متوسطه در کتاب هنر بعد از بخش موسیقی درست همراستا با فلسفه ی هنر به بچه ها باید نشان داد که این کار را نکنند. با این اوضاع فراگیر شدن دنیای مجازی که دیگر مجازی حقیقی نامیده می شود و این نسل که پرچمش هر سال نسبت به قبل در تمام عرصه های مدرن برافراشته تر میشود الزام است که مانند یک شوک در ذهنشان وارد کنیم این اصول را. شما که نماینده های این ملت هستید خودتان بارها برایتان پیش آمده. پس چرا از تلاش های من خرده میگیرید. اصلا باید در بالای تمام مدارس نوشت که بچه ها اگه یک روز بزرگ شدید ساعت که از نیمه شب گذشت هر تصمیمی که گرفتید همان موقع عملی اش نکنید. عواقبی دارد که صبح پشیمانتان میکند. مثل همین نوشته.