تو قوی تری اما من حتما شکستت میدهم شک نکن

دوستان چالش 18 روزه ای را استارت زدم و پریدم توی هزاران خط کد

چالشی که میخواهم از پسش بر بیایم چون بهم قدرت میدهد و کلی چیز یادم میدهد .

همان طور که فلاتر خانم را با وجود این که خیلی نه نه میگفت راضی اش کردم و ان را به سیر عادت روزانه ام تبدیل کردم چالش این پروژه را هم با تمام وجود قبول کردم چون انکه مرا نکشد قدرتمند ترم میکند

سال پیش پروژه ای را استارت زدم که 74% از مهارت های ان را نداشتم اما تمامش را انجام دادم

پس از این چالش که به مراتب سخت تر است بر می ایم شک نکنید ولی لطفا با قلب هایتان بهم انگیزه دهید و برایم دعا کنید که از پس این چالش و این پروژه هم بر بیایم