بنده پژمان و همسر مجازی عزیزم اندروید تا حالا که عاشقانه کنار هم هستیم و هم را دوست داریم ( البته قول دادم در اینده همسر واقعی هم تو دلم کنارش جا بدم)