نویسنده "مجله سخت‌افزار" | کمی برنامه نویس وب‌ (سمت سرور)