16 ساله، توسعه دهنده وب، گرافیست، علاقه مند به هرچی مربوط به تکنولوژی و کامپیوتر