« فِرت ... » !!

تصویر فوق را به طور گذرا ، بر روی دیواری در سطح شهر دیدم و نظرم را جلب کرد!

در زبان کردی و گویش کرمانشاهی ، اصطلاح « فِرت » ، به مواردی اطلاق می شود که شخصی به هدف دلخواهش نرسد و در اصطلاح تیرش به هدف نخورد.

در زندگی روزمره همه ما نیز بسیار پیش آمده که با وجود تمام تلاشی که در راه رسیدن به یک خواسته و هدف داشته ایم ، برایمان موفقیتی حاصل نشده و طعم تلخ ناکامی و شکست را با جان و دل پذیرا شده ایم!

می توان چنین نتیجه گیری نمود که :

همیشه ،همه چیز به اختیار و در ید قدرت و اراده ما نیست!

اما می توان خوشبین بود که :

« هین مشو نومید ، چون واقف نه ای از سر غیب ؛

باشد اندر پرده ،بازی های پنهان ، غم مخور »!