کتابِشنو ؛

در هر قسمت از پادکستِ « کتابشنو » ، بخش هایی از یک کتاب را به صورت « کتاب صوتی » میشنوید و در موردش با هم صحبت می کنیم.