آموزش گرامر انگلیسی (4-3 همخوانی فاعل و فعل-موارد خاص)

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود ...
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود ...


در دو پست قبلی به بحث هم خوانی فعل و فاعل پرداختیم، در این پست با اشاره به موارد خاص، این بحثو تموم میکنیم:


هم خوانی فعل و فاعل:

1- بعضی از اسم هایی که به s ختم میشند، فعل مفرد میگیرند:

The United States is big.


2- کلمه news یک اسم غیرقابل شمارشه (این مبحث در پست های بعدی توضیح داده میشه) و فعل مفرد میگیره:

The news is interesting.


3- اصطلاحات مربوط به زمان، پول و فاصله معمولا فعل مفرد میگیرند:

Eight hours of sleep is enough.


4- حوزه های علمی که با ics- تموم میشن، فعل مفرد میگیرند:

Mathematics is easy for her. Physics is easy for her too.


5- اصطلاحات ریاضی فعل مفرد میگیرند:

Two and two is four.


6- بعضی از بیماری هایی که با s تموم میشن، فعل مفرد میگیرند:

Diabetes is an illness.


7- کلمات cattle، people، police و fish فعل جمع میگیرند:

The police have been called.


8- بعضی از صفت ها اگه با the بیان، اشاره به مردمی دارند که اون خصوصیتو دارن و فعل جمع میگیرند:

The poor have many problems.


9- بعضی از اسم ملیت ها هم معنی زبان اون مردم میدند، هم میتونن معنی مردم اون سرزمین بدن. که در حالت اول از فعل مفرد و در حالت دوم از فعل جمع استفاده میشه:

English is spoken in many countries.

The English drink tea.


منتظر پست های بعدی باشید :)