آموزش گرامر انگلیسی (5-2 اسم ها-ادامه مالکیت)

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود ...
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود ...


در پست قبلی مبحث اسم ها در انگلیسی رو شروع کردیم، در این پست به ادامه بحث مالکیت ها میپردازیم:


مالکیت اسم ها - ادامه:

نکته اول:

  • معمولا از از (s') برای مالکیت جانداران، کشورها و سازمانها استفاده می کنیم:

Living creatures: my brother's house

Countries: Canada's borders

Organizations: UNICEF's mission


  • معمولا از of برای ماکیت اجسام بی جان استفاده میشه:

the cover of the book


نکته دوم:

  • اصطلاحات زمانی معمولا (s') میگیرند:

today's schedule


نکته سوم:

  • برای بیان مالکیت people به همراه country، از حرف های in یا from استفاده میشه:

people from my country

people in my country


نکته چهارم:

  • از (s') برای نشون دادن محل کار یا محل اقامت هم استفاده میشه:

I'm staying at my cousin's. ( = cousin's home )

I'll be at the doctor's. ( = doctor's office )


منتظر پست های بعدی باشید :)