اهداف و نتایج کلیدی یا OKR چیست ؟

اهداف و نتایج کلیدی یا OKR چیست ؟
قبل از اینکه در رابطه با OKR بخوام بنویسم اول از خودم بگم 📷من یک برنام...