تنها ۰٫۶٪ از استارت آپ های ایران بازارهای بین المللی را هدف قرار داده اند

یک مطالعه جدید نشان می دهد که تنها ۰٫۶ درصد از استارتاپ های ایران بازار بین المللی را هدف قرار می دهند. این مطالعه همچنین نشان می دهد که تجارت الکترونیکی داغ ترین بحث استارتاپ در کشور است.

یک تحقیق جدید توسط مرکز توانمندسازی و تسهیل راه اندازی ICT (ISEFC) که بخشی از سازمان فناوری اطلاعات ایران است ، وضعیت استارتاپ های ایرانی را مورد تحلیل قرار داده است. این گزارش میدانی با کمک مرکز نوآوری پژوهش در زمینه تجارت دیجیتال دانشگاه تهران در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۵ (اکتبر ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷) از شرکت کنندگان در Elecom Stars 2017 ، نمایشگاهی و یک رویداد آغازین در تهران برگزار شد. ۲۱۴ نفر متشکل از بنیانگذاران و فعالان استارتاپ در این نظرسنجی شرکت کردند.

تجارت الکترونیکی ، داغ ترین بحث استارتاپ در ایران

براساساینمطالعه،۱۷٫۸درصدازاستارتاپهایایرانمتمرکزبربخشتجارتالکترونیکیهستند.محبوبیتخردهفروشانالکترونیکیدربینمردموآیندهامیدوارکنندهآناحتمالاًیکیازدلایلاصلیفعالیتاینبخشاست.۱۲٫۲درصددرارائهخدماتفنیوفناوریاطلاعاتوارتباطات،۱۰٫۸درصددرمشاوره،آموزشوسرگرمی،۷٫۵درصددرزمینهاطلاعات،تبلیغاتواخبار،۷٫۵درصددیگردرایجادبانکاطلاعاتیافرادومشاغل،۶٫۶درصددرFinTechو۵٫۶درصددرحملونقلوتدارکات.براساساینمطالعه،تنها۳٫۶درصدازاستارتاپهایایرانهدفقراردادنHealthTechو۳٫۸درصدصنعتگردشگریهستند.


اکوسیستم جوان استارت آپی ایران

اکوسیستم استارت آپ ایرانی هنوز جوان است اما نشان دهنده گسترش امیدوار کننده ای است. ۳۲٫۲ درصد از افرادی که در این مطالعه شرکت کرده اند اظهار داشتند که شروع کار آنها بین ۶ ماه تا یک سال است. ۲۷٫۲ درصد اظهار داشتند که استارتاپ آنها جوانتر از ۶ ماه است ، در حالی که ۲۸٫۲ درصد اظهار داشتند شرکت آنها بین یک تا سه سال سن دارد. تنها ۸ درصد شرکت ها در این مطالعه بیش از سه سال پیش تأسیس شده اند.

تیم های کوچک عمدتا متشکل از بنیانگذاران هستند

براساس این تحقیق ، ۸۴ درصد افرادی که در این تحقیق شرکت کرده اند بنیانگذار استارتاپ بوده اند. ۸٫۵ درصد گفتند که آنها برای یک استارتاپ کار می کنند و ۵٫۶ درصد علاقمند به کار در یک و ۹/۱ درصد نقش های دیگر را دارند.

مراحل توسعه استارتاپ های ایرانی

تقریبانیمیازاستارتاپهایایران(۴۹درصد)درمرحلهورودبهبازارخودقراردارند.درحالیکه۲۳٫۴درصددرمرحلهرشدخودقراردارندودرآمدکسبمیکنند،۱۵٫۶درصدنمونهاولیه/MVPساختهاند،۱۱٫۵درصددربازارهایجدیدگسترشمییابندو۰٫۵درصدبهبلوغرسیدهاند.ساختارسازمانی،یکمنبعپایداردرآمدومقیاسگذاریمیتواندنشانهایازاینبلوغباشد.

تنها ۰٫۶ درصد از استارتاپ های ایران بازار بین المللی را هدف قرار می دهند

این مطالعه نشان می دهد که ۵۱٫۴ درصد از استارتاپ های ایران کل کشور را هدف قرار می دهند ، در حالی که ۳۹٫۵ درصد بازار استان را هدف قرار می دهند و ۷٫۳ درصد بازار محلی آنها را تشکیل می دهند. جالب اینجاست که فقط ۱٫۱ درصد از استارتاپهای ایران بازار منطقه را هدف قرار داده و ۰٫۶ درصد بازارهای بین المللی را هدف قرار داده اند.

تحریم های بین المللی و مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول عمده ترین دلیل محلی کارکردن کارآفرینان ایرانی است. با وجود این مسائل ، استارتاپ هایی وجود دارند که توانسته اند ضمن اینکه هنوز محلی فعالیت می کنند ، بازار بین المللی را با موفقیت هدف قرار دهند. این شرکت ها معمولاً شعبه دیگری در یک کشور اروپایی دارند تا بتوانند انتقال پول را امکان پذیر کنند.

از اینکه با این مقاله همراه وبلاگ پین استارت آپ بودین از شما متشکریم