سرمایه گذاری روی بهبود فردی

بهبود فردی شامل فعایت هایی است که هویت فردی را بهبود می دهد. رشد استعداد ها و توانایی ها، فرصت های شغلی بهتر، تحقق آرزوها، بالابردن کیفیت زندگی شخصی و حرفه ای، از مهم ترین دستاوردهای بهبود فردی است. این فرایند همه فعالیت های رسمی و غیر رسمی فرد در طول زندگی را در بر می گیرد. بهبود فردی همگام با مسیر زندگی ادامه دارد و نمی توان زمانی را برای تکامل آن در نظر گرفت. برای رسیدن به حداکثر توانمندی در زندگی ، کسب مهارت های جدید در طول زندگی هر فرد ضروری است. بهبود فردی منجر به اخذ تصمیمات بهتر، انتخاب های صحیح تر و تغییرات مثبت در زندگی شده و توسعه فردی و موفقیت عملی را به دنبال دارد.

بهبود و توسعه فردی از دو دیدگاه جسمی و ذهنی مورد بررسی قرار می گیرند. بدون تردید جنیه های روحی-روانی تاثیر مستقیم بر عملکرد ذهنی فرد دارند که می توانند عملکرد جسمی فرد را تحت تاثیر قرار دهند. از طرفی بدون در نظر گرفتن جنبه جسمی نمی توان تنیجه خوبی از فعالیت های ذهنی کسب کرد. به نظر می رسد توجه به توسعه جسمی و توسعه ذهنی به صورت موازی از ملزومات بهبود و توسعه فردی باشد.

بهبود فردی و خروج از منطقه امن

کسب مهارت مدیریت زمان اصلی ترین توانایی جهت توانمند سازی فردی است. کنترل زمان و استفاده صحیح از فرصت ها همان چیزی است که هر فرد موفقی به خوبی با آن آشناست. برنامه ریزی برای آینده منوط به مدیریت زمان در حال حاضر است. مدیریت زمان با انجام کارهای تکراری در محیط های همیشگی تفاوت دارد. کسب تجارب جدید برای دوری از یکنواختی ضروری است. اغلب افراد تمایل دارند در منطقه امن فردی و حرفه ای فعالیت کنند و خروج از این منطقه را هرگز تجربه نمی کنند. ترس از کسب تجارب جدید مانع از بهبود فردی و به تبع آن توسعه فردی در زندگی می شود. برنامه های تکراری، کسالت بار و خسته کننده خواهند شد و کارایی اولیه را به همراه ندارند. برای رسیدن به موفقیت به طور مداوم به دنبال تجارب جدیدتر باشید.

بهبود نقاط ضعف و گسترش توانایی ها

تمرکز روی نقاط قوت بهترین راه برای کمرنگ کردن نقاط ضعف است. با برنامه های بهبود و توسعه فردی می توان زمان بیشتری را روی پرورش و شکوفایی نقاط قوت اختصاص داد. اگر در کاری خوب هستید این پایان راه نیست. هنوز هم می توان در همان کار، خیلی خوب و حتی عالی شد. تمرکز بر روی ارتقا نقاط ضعف، بسیار دشوار و گاهی ناامید کننده است ولی همیشه می توان نقاط قوت را بهبود بخشید.

بهبود فردی و افزایش اعتماد به نفس

کسب مهارت های جدید یک گام بزرگ برای موفقیت در زندگی است. این موفقیت زیربنای موفقیت های بزرگ تر است که نیاز به کسب مهارت جدیدتر دارد. با کسب مهارت های جدید می توان وارد حیطه کاری بزرگ تر شد و موفقیت بیشتری کسب کرد. این چرخه احساس خوب و اعتماد به نفس را به همراه دارد. کسانی که اعتماد به نفس بالاتری دارند در مواجه به شکست ها ، عملکرد خود را تغییر می دهند و هرگز ناامید نمی شوند.

بهبود فردی و جایگاه اجتماعی

داشتن نگاه صادقانه به حوزه های کاری، نیازمند خودآگاهی و شناخت توانایی های فردی است. رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده بدون در نظر گرفتن توانایی امکان پذیر نیست. فرایند بهبود فردی با آموختن، کسب تجربه و خود آگاهی همراه است. کسب مهارت های ذهنی و عملی در بهبود جایگاه اجتماعی تاثیر مثبت دارد.