Vuex درvue-js

قبل از این که vuex در ویوجی اس یادبگیرید این شکل در ذهن خود ذخیره کنید

کلا vuex در vue-js به شش دسته تقسیم می شود

1)state

2)Getters

3)mutations

4)actions

5)modules

6)چطور شما می خواهید اون در مروگر وب سایت نمایش دهید

1)state

در vue js کلادیتاها به صورت یک ارایه به چندین راه حل نمایش میدهند


دیتا های دیگه مینویسیم


در vue 35) به صورت فایل js معمولی نوشتند


که 5 حالتی نوشتم شمابه صورت conditional Rendering v-for نمایش میدهید

2)Getters

اجازه می دهد دیتایی را که در state نوشتید نمایش دهد


3) mutations

دیتای state را نمایش میدهد که تقریبا همان خلاصه شده getters است


در payload شما می توانید آرگومان اضافی بنویسید.

به طور خلاصه،مقادیرورودی که تابع برای اجرا به آن نیاز دارد را آرگومان می نامیم.

4)Actions

تابعی که قرار است که برای کل vuex بنویسید و اون نمایش می دهیم


5)modules

یک فایل خلاصه شده است از کل vuex که نوشتید که 4 قسمت که میتوانید خلاصه کنید

1)state

2)getters

3) mutations

4)Actions

6) در vuex شما به 3 راه حل می توانید دیتا را نمایش دهید

1)با $store

2) با map

3) در ویو 3 با computed, useStore نوشتن

1) با $store

2) با map

1)map state

2)mapgetters

3) map mutations

4)map actions

1)mapState

که اولی اسم ماژول و دومی اسم تابعی که درactions نوشتید


این حالت اخر در vue3 می باشد

چطور در v-for نمایشش دهیم.