فروشنده ی ایده های چالشی، نوآورانه، بین رشته ای و هیجان انگیز. من به سبک خودم ارائه میدهم؛ خالصانه، عاشقانه؛ بدون حد و مرز!